Мовчан Уляна Валеріївна

Спеціальність: 052 – Політологія

Тема дисертації: Теоретико-методологічні засади стратегічного планування та прогнозування політико-правового розвитку України

Статус: Захист планується

Науковий керівник: Кресіна Ірина Олексіївна

Дата захисту:

Місце захисту: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4

Анотація:

У дисертації досліджуються теоретичні та методологічні засади
здійснення стратегічного планування та прогнозування політико-правового
розвитку України. Комплексно розглянуто теоретичну базу стратегічного
планування та політичного прогнозування – понятійний апарат, принципи,
співвідношення понять. Сформовано методологічну базу для здійснення
стратегічного планування та політичного прогнозування політико-правового
розвитку держави. Досліджено специфіку використання моделей і методів
планування та прогнозування у межах різних підходів. Проаналізовано
історичний розвиток стратегічного планування політико-правового розвитку
України, а також досліджено проблеми та перешкоди його здійсненню в
сучасній Україні. Розглянуто зарубіжний досвід стратегічного планування та
проаналізовано ефективність його імплементації в Україні. Надано
рекомендації щодо формування системи стратегічного планування політико-
правового розвитку України.
Задля формування теоретичної бази стратегічного планування,
детально розглянуто поняття стратегії і тактики, їх розвиток у контексті різних
соціально-політичних наук, а також сучасні підходи до розуміння.
Проаналізовано відмінності та взаємозв’язок стратегії і тактики. Дані поняття
пов’язані з плануванням та визначенням інструментів реалізації певної мети.
Проте тактика не визнається цілковито самостійною одиницею процесу
стратегічного планування, вона є частиною стратегії, завдяки якій
відбувається послідовне досягнення поставленої мети. Стратегічне
планування є тим поняттям, яке охоплює стратегію і тактику, у роботі
досліджено його розвиток у межах різних підходів та шкіл. Також стратегічне
планування є ширшим поняттям, ніж державне стратегічне планування.
Показано, що стратегічне планування політико-правового розвитку
держави охоплює сфери державного планування. Крім цього, стратегічне
планування може бути частиною ширшої практики стратегічного управління,
яка пов’язує процес планування з безпосередньою реалізацією. Для
дослідження співвідношення стратегічного планування із різними
контекстами політико-правового розвитку розглянуто поняття державного
планування, державної стратегії та стратегічного управління. Проаналізовано
принципи, якими необхідно керуватися в процесі стратегічного планування
політико-правового розвитку, а також специфіку даного процесу.
Вперше запропоновано визначення поняття політико-правового
розвитку: це процес становлення або вдосконалення політичної та правової
систем держави через використання сукупності взаємопов’язаних і
взаємоузгоджених засобів та інструментів політики і права.
У роботі сформовано теоретичну базу політичного прогнозування як
одного з етапів стратегічного планування політико-правового розвитку,
розглянуто співвідношення політичного прогнозування та політичного
аналізу. Попри те, що вони розмежовуються і вважаються окремими галузями
наукового знання, процес здійснення політичного прогнозування неможливий
без попереднього аналізу. Доведено необхідність узгодженості стратегічного
планування та політичного прогнозування.
Вперше розроблено комплексну методологічну базу для здійснення
стратегічного планування та політичного прогнозування (як одного з
ключових етапів) політико-правового розвитку держави. Розроблену
методологію можна практично використовувати для здійснення стратегічного
планування політико-правового розвитку України. Вибір конкретних
технологій, інструментів та методів стратегічного планування залежить від
визначення релевантного підходу до здійснення стратегічного планування. У
роботі розглядаються різноманітні типології підходів до стратегічного
планування, залежно від яких розробка стратегічного плану характеризується
конкретною специфікою та наявністю різних етапів. Визначено різні рівні
організаційних стратегій, які дають змогу здійснювати планування політико-
правового розвитку держави для різних елементів системи органів державної
влади або інших організацій. Доведено, що під час здійснення стратегічного
планування необхідно враховувати критерії та обмеження, які впливають на
ефективність даного процесу.
У роботі запропоновано конкретні методи, які можна використовувати
для здійснення стратегічного планування політико-правового розвитку
держави. Для розробки комплексного стратегічного плану важливе поєднання
різних методів та інструментів залежно від кожного етапу процесу
стратегічного планування. Використання лише одного методу призводить до
низької ефективності стратегічного планування.
З метою підвищення ефективності стратегічного планування у роботі
розглядаються методи політичного прогнозування, які варто використовувати
у сфері політико-правового розвитку. На методологічному рівні є прийнятним
використання різних методів для здійснення обох процесів. Окрім цього,
більшість методів планування та прогнозування не співпадають і мають
суттєві відмінності. Проте, наприклад, метод SWOT-аналізу можна
використовувати в обох процесах.
Україна має тривалу історію спроб стратегічного планування в окремих
сферах політико-правового розвитку. Протягом 1990-х років, після
проголошення незалежності України, здійснювалися неузгоджені та хаотичні
спроби стратегічного планування окремих політико-правових сфер. Нині в
Україні відсутня комплексна система стратегічного планування політико-
правового розвитку, яка включала б також політичне прогнозування. Крім
цього, відсутня законодавча база, яка на достатньому рівні врегульовувала б
розробку стратегічних планів для системи органів державної влади. Окремі
спроби розробки стратегічних планів, які охоплювали б комплексну візію
України та певний спектр сфер її розвитку, можна оцінити як неуспішні. Це
пов’язано з відсутністю узгодженості стратегічних планів окремих одиниць у
межах однієї системи, відсутністю чітких критеріїв оцінки ефективності,
індикаторів та низкою інших недоліків.
Попри повномасштабне вторгнення Росії до України у нашій державі
продовжилася розробка стратегічних документів, а також планів дій з їх
реалізації. Проте для більшості стратегій періоду 2022-2023 рр. притаманні
зазначені проблеми. Одним із вдалих прикладів стратегічних документів є
Проєкт Плану відновлення України за різними тематичними напрямами, який
запропонований міжнародною спільнотою під час конференції «Ukraine
Recovery Conference» у 2023 р. Даний приклад демонструє, що міжнародний
досвід може слугувати важливим джерелом теорії і практики для України,
сприяючи удосконаленню стратегічного планування та забезпеченню
ефективної реалізації стратегічних документів.
У дисертації показано, що у деяких державах світу існує багаторічна
практика здійснення стратегічного планування політико-правового розвитку
або окремих його сфер. Даний досвід можна частково використовувати для
розробки системи стратегічного планування та політичного прогнозування в
Україні, проте із врахуванням політичних особливостей держави, а також
специфіки її соціально-економічного життя. Сформульовано рекомендації
щодо розробки такої системи, яку, при формуванні необхідної законодавчої
бази, можна починати розвивати вже у сучасних українських реаліях.
У роботі пропонуються ефективні підходи до здійснення стратегічного
планування політико-правового розвитку України, а також розроблено
структуру стратегічного плану політико-правового розвитку держави. Крім
цього, пропонуються конкретні сфери політико-правового розвитку, які
можуть становити основу стратегічного планування України.

Додатки:

Трансляція: